Reisvoorwaarden

*Covid-19 policy zie artikel 5.0, 7.0 en 9.0

Artikel 1 – Toepassing voorwaarden
1.1.      Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op de verhuur van de accommodaties waarin is bemiddeld door DOLCE VILLA’S (verder te noemen: DV). DOLCE VILLA’S is een 100% dochter van ITALIA SU MISURA (verder te noemen: ISM) gevestigd te Gilze, ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK. Nr. 53987357.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst
2.1.      De reisovereenkomst tussen DV en een opdrachtgever, ook wel genoemd reiziger, komt tot stand op het moment dat DV naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge opdracht, aan de opdrachtgever per mail een schriftelijke nota te beschouwen als opdrachtbevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft. Op het moment dat opdrachtgever de opdracht bevestigt door het voldoen van in de nota/bevestiging vastgestelde eerste deel van de betaling, verplicht hij zich bindend de betaling van de gehele reissom binnen de gestelde termijn(en) te voldoen en de inhoud van de nota als opdracht te bevestigen. Met het aangaan van de reisovereenkomst inzake de verhuur van een vakantieaccommodatie middels de betaling van het eerste deel van de huursom, accepteert de reiziger/opdrachtgever de door DV gehanteerde reisvoorwaarden als geldend. De reisvoorwaarden zoals deze gepubliceerd zijn op de website van DV en de welke tevens met de schriftelijke nota zijn meegezonden. Indien DV op enigerlei wijze verzuimd heeft deze voorwaarden tegelijk met de nota te verzenden, dan nog is de reiziger zelf verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de reisvoorwaarden. Danwel door nalezing op de website van DV, danwel door de ontbrekende voorwaarden op te vragen. Met het aangaan van de reisovereenkomst zijn de voorwaarden van DV bindend en geldend volgens het Nederlandse recht.

2.2.      De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald in de door DV verstuurde nota/bevestiging, betreffende de verhuur van een accomodatie met eventueel aanvullende services. Zoals is aangegeven in de nota/bevestiging, geldt de overeenkomst voor de genoemde accommodatie en voor de duur van de in de nota/bevestiging genoemde periode, eventueel aangevuld met in de nota/bevestiging genoemde services. Niet in de nota genoemde aanvullende diensten zoals eindschoonmaak, kosten voor verwarming of airconditioning, verwarming van zwembad, toeslagen voor een late check-in of gebruik van andere diensten, dienen ter plekke te worden voldaan bij de eigenaar of vertegenwoordiger van de accommodatie(s). Ook ter plaatse geldende toeristen belastig vallen buiten de reisovereenkomst en dienen ter plekke bij aankomst voldaan te worden.

Artikel 3 – Betaling
3.1.      Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld. Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijnen, zijn de volgende betalingen verschuldigd en volgen dienovereenkomstig de volgende acties:

-bij in gebreke blijven van de eerste betaling zals in de nota/bevestiging staat vermeld, behoudt DV zich het recht voor de verhuur van de accommodatie(s) te annuleren.

-bij ingebreke blijven van betaling van de tweede termijn (en of derde termijn) zoals overeengekomen in de nota/bevestiging, behorende bij de verhuur van een accommodatie(s), behoudt DV zich het recht voor huur van de accommodatie(s) te annuleren waarbij de eerste betaling niet gerestitueerd kan worden. Daarnaast is de opdrachtgever betaling van het resterende deel van de reissom verschuldigd, de hoogte van de niet restitueerbare som afhankelijk van het moment van annuleren. Hier zijn de artikelen 7 en 11 van toepassing.

3.2.      Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt DV zich het recht voor de huur van een accommodatie te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen  7 en 11 zijn hierbij van toepassing.

Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisgezelschap.
4.1.      De gepubliceerde reissom, daar waar het de losse verhuur van accommodaties betreft, is de reissom overeenkomstig de huursom zoals vermeld in de omschrijving in het aanbod of zoals vermeld op de website van DV. Één en ander per accommodatie of per kamer, per persoon of per reisgezelschap en voor de duur van de periode zoals overeengekomen in de nota/bevestiging. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in de nota/bevestiging staan vermeld. De gepubliceerde reissom, daar waar het aanvullende diensten zoals de aankoop van vliegtickets en autohuur of andere aanvullende dinsten zoals excursies, maaltijden en dergelijke betreft, is de reissom overeenkomstig de som zoals vermeld in de omschrijving in het aanbod in de nota of zoals vermeld op de website van DV  of tijdens een wederzijdse mailwisseling . Één en ander per accommodatie of per kamer, per persoon of per reisgezelschap en voor de duur van de periode en het aantal personen zoals overeengekomen in de nota/bevestiging.

4.2.      De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan DV bekend waren op de dag van het online publiceren van het reisprogramma. DV behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door DV mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.

4.3.      De verhuurperiode van de accommodatie waarin DV bemiddelt, is  overeenkomstig de aanvraag van de opdrachtgever vastgelegd in de nota/opdrachtbevestiging.

4.4.      Kennelijke fouten en vergissingen in omschrijving van een accommodatie op de website van DV, binden DV niet. Voor zover de reisovereenkomst een accommodatie betreft, kan ISM niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleine wijzigingen, zoals bv. verandering van inrichting en of faciliteiten voor zover dit het karakter en de beloofde verwachtingen niet wezenlijk veranderen. Gebreken of defecten ontstaan vlak voor of tijdens het verblijf dienen zo spoedig mogelijk en naar redelijk vermogen onder ter plaatse geldende mogelijkheden, door eigenaar/verantwoordelijke van de accommodatie te worden verholpen, e.e.a. in redelijk overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de ter plaatse geldende zon- en feestdagen als niet werkdagen.

Artikel 5 – Documenten, reisdocumenten en vouchers
COVID-19
5.0      In het kader van de huidige Covid-19 pandemie, geldt anno 2022 in Italië de zogeheten ‘super green pass’ verplichting. Dit houdt ondermeer in dat vanaf februari 2022 iedereen in Italië verplicht is een geldige vaccinatie bestaand uit 2 vaccinaties en een booster, te kunnen laten zien  om met het openbaar vervoer te reizen, een restaurant binnen te gaan en overheidsinstellingen. Ook sommige huiseigenaren hebben deze verplichting over genomen. Daar waar dit het geval is , zal DV dit ten tijde van de boeking expliciet doorgeven. DV is niet aansprakelijk voor problemen, het weigeren van toegang, ontzegging van medische hulp, het niet kunnen deelnemen aan activiteiten, entree tot instellingen en restaurants, vliegvelden etcetera als gevolg van het niet hebben of niet kunnen tonen van de Super Green Pass. De reiziger is ten alle tijden zelf verplicht de Super Green Pass bij zich te hebben. Voor de meest actuele informatie en richtlijnen verwijst DV naar de Buitenlandse zaken app.

5.1.      De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig, algemeen als reisdocument geaccepteerd document, te weten een paspoort  of identiteitskaart. In geval een huurauto onderdeel van de overeenkomst is, dient de opdrachtgever over een geldig rijbewijs en toepasselijk voor het type transport, te bezitten. Tevens dient de opdrachtgever niet jonger dan 25 jaar of ouder dan 65 jaar te zijn bij aanvang van de verhuur, tenzij vooraf anders is overeengekomen en geregeld volgens de geldende normen van het verhuurbedrijf. Daar waar het de vehurur van een auto betreft, dient de huurder zich zelf te vergewissen van het al dan niet geldend zijn van normen en eisen qua autotype, maximumsnelheden en rijgedragregels, afwijkend van die zoals in land van herkomst zijn. Met name huurders die minder dan 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, dienen zich te vergewissen van de afwijkende gedragregels en wegvoorschriften zoals deze in Italië geldig zijn. Daarnaast verplicht de reiziger zich, de hem of haar toegestuurde reisbescheiden waaronder naam, telefoonnummer van de dienstdoende persoons voor de check-in, als mede routebeschrijving en tijdstip van de check-in, plus de aangeleverde routebeschrijving(en) naar de in de reisovereenkomst genoemde accommodatie(s) aandachtg te hebben bestudeerd en tijdens de reis naar de accommdoatie(s) uitgeprint bij zich te hebben. Verder verplicht de reiziger, overeenkomstig de richtlijnen zoals aangegeven in de toegestuurde voucher, binnen de afgesrproken tijd de persoons die de check-in van de accommodatie uitvoert, op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd, dan wel een eventuele vertraging. DV noch de eigenaar/vertegenwoordiger van de geboekte accommodatie kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor wachttijden of problemen die ontstaan wanneer deze richtlijnen met betrekking op de check-in zoals omschreven in de voucher, niet in acht zijn genomen.

5.2.      Ongeldigheid documenten of ontbreken voucher
Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis of ongeldigheid van een reisdocument, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de opdrachtgever. Op restitutie van de reissom, in geval van een ongeldig of verlopen reisdocument, kan door opdrachtgever geen aanspraak gemaakt worden. De reiziger is verplicht de hem toegestuurde reisdocumenten, in het bijzonder de voucher en eventueel aanvullende documenten die danwel voor de toegang tot een accommodatie, danwel tot deelname van een geboekte service benodigd zijn, uitgeprint bij zich te hebben en des gevraagd te kunnen overhandigen bij aankomst, dan wel bij aanvang van een service.

5.3       DV verplicht zich uiterlijk 1 week voor vertrek van opdrachtgever naar een door DV bemiddelde accommodatie of in geval een door DV georganiseerde op-maat-reis, per email de opdrachtgever een voucher toe te sturen. Opdrachtgever is verplicht deze voucher(s) te overleggen bij aankomst in de accommodatie. Zonder deze voucher heeft de eigenaar/vertegenwoordiger van de accommodatie het recht de opdrachtgever de toegang tot de accommodatie te weigeren.  Daarnaast wordt de opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van tevoren door DV toegestuurde informatie betreffende de accommodatie die door DV is beoordeeld als noodzakelijke en als bekend zijnde voorkennis.

Artikel 6 – Reisbescheiden
6.1.     De benodigde reisbescheiden, voucher(s) en routebeschrijving(en), zullen als regel ten laatste twee weken voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door DV is ontvangen en tenzij anders is overeengekomen. DV aanvaart geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld. Vouchers en routebeschrijvingen zullen uiterlijk 2 weken voor vertrek per mail verstuurd worden aan de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. Routebeschrijvingen en aanwijzingen en adressen in aangeleverde tips, worden door DV na controle ter plaatse of telefonisch op juistheid te zijn gecontroleerd afgegeven. Voor kennelijke fouten en onjuistheden die in routes kunnen voorkomen, veroorzaakt door wegwerkzaamheden, ongevallen of omleidingen ter plaatse, kan DV niet verantwoordelijk gehouden worden. Ook voor onjuistheden in de tips die veroorzaakt zijn door onvoorziene omstandigheden zoals tijdelijke sluiting, veranderde openingstijden of faillissement, kan DV niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld.

6.2.      Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets, huurauto vouchers etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.

6.3.      Opdrachtgever wordt verondersteld zich afdoende te hebben verzekerd tegen elke vorm van ongeval, ongemak of calamiteit. Er wordt vanuit gegaan dat de door de opdrachtgever afgesloten verzekeringen elk mogelijke financlële schade eventueel ontstaan of opgelopen tijdens een door DV georganiseerde op-maat reis of verblijf in een door DV bemiddelde accommodatie, geheel dekken. DV erkent in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8 lid 4 is mede van toepassing.

Artikel 7 – Wijziging en annulering door opdrachtgever.
COVID-19 BELEID
7.0      Ten aanzien van de situatie rond de huidige Covid-19 pandemie, hanteert Dolce Villa’s afwijkende annulleringsvoorwaarden. Omdat vrijwel elke huiseigenaar of verhuurder een eigen policy heeft geformuleerd ten aanzien van de mogelijkheid tot annuleren, restitutie en uitgifte van vouchers naar aanleiding van gesloten grenzen, ziekte of negatief reisadvies, geeft DV bij boeking de individuele voorwaarden van de betreffende accommodatie door. Afwijking van het standaard annuleringen beleid van DV, zoals omschreven in artikel 7.1 en 7.2, zijn enkel en alleen van toepassing daar waar het Covid-19 gerelateerde beperkingen betreffen die van overheidswege (hetzij van eigen thuisland of de Italiaanse overheid) zijn ingesteld.

7.1.      Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door DV.

7.2       Indien een reisovereenkomst betreffende de huur van een accommodatie wordt geannuleerd door opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht middels de betaling van het eerste, in de nota/oprdachtbevestiging vastegelegde deel van de reissom, is DV gerechtigd dit eerste deel van de reissom in te houden. Aangezien de betaling van een deel van de reissom door opdrachtgever, in algemene zin en in het bijzonder door DV wordt beschouwd als bevestiging van deze opdracht en het aangaan van een bindende verplicht van de opdrachtgever om de vastgestelde reissom binnen de termijnen te voldoen, is DV genoodzaakt bij annulering minder dan 6 weken plus 1 dag voor vertrek, de opdrachtgever de gehele reissom in rekening te brengen. Slechts in geval DV of de eigenaar van de in de reisovereenkomst genoemde accommodatie voor de verhuur van deze accommodatie en gedurende de gehele periode zoals vastgelegd in de nota/bevestiging, een nieuwe opdrachtgever binnen korte termijn weet te vinden, is in overleg en afhankelijk van de aard en duur van de vervangende opdracht, gedeeltelijk of gehele restitutie mogelijk met aftrek van gemaakte kosten door DV en de eigenaar van de accommodatie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van DV
8.1.      Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen wordt uitgevoerd, is DV voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

8.2.      De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

8.3.      DV is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.4.      De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

8.5       De aansprakelijkheid voor vermogensschade (financieel nadeel) eventueel opgedaan ten tijde van een door DV georganiseerde op-maat reis, danwel ten tijde van verblijf in een door DV bemiddelde accommodatie, is uitgesloten.

8.6       De aansprakelijkheid voor schade, onkosten of anderzins nadelige gevolgen voor de eigenaar van verblijf in een door DV bemiddelde accommodatie, toegedaan aan of veroorzaakt door opdrachtgever/reiziger, is uitgesloten.

Artikel 9 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
9.0.     Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie: De reiziger is verplicht tot naleving van alle voorschriften zoals uitgevaardigd door de Italiaanse overheid. Het is de plicht van de reiziger om zich voor aanvang van de reis zelf te informeren wat precies de regelgeving is met betrekking tot het reizen naar Italië en het verblijf in Italië. Verplichte documenten zoals een autoverkaring van gezondheid, het dragen van een vereist type gezichtsmasker, het ten alle tijden kunnen tonen van een Super Green Pass,  is geheel voor verantwoording van de reiziger. Voor actuele informatie omtrent de regels en  voorschriften zoals geldend in Italië, verwijst DV naar de informatie voorzieningen van Buitenlandse Zaken.

9.1.      De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DV ter bevordering van een goede uitvoering van de reis dan wel een correcte bewoning van een door DV bemiddelde accommodatie en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich correct te gedragen in een door hem gehuurde accommodatie zodanig dat er geen ernstige schade door zijn toedoen wordt aangebracht aan inboedel en onroerende zaken van de accommodatie. In geval er door eigenaar, verhuurder van de accommodatie een borgsom gesteld is, zullen kosten om door de reiziger gemaakte schade te herstellen dan wel beschadigde inboedel te vervangen, in mindering worden gebracht op de borg en indien deze bedragen deze overschrijden, dient de opdrachtgever/reiziger de resterende som, voor vertrek ter plaatste aan de eigenaar of vertegenwoordiger te  voldoen.

9.2     De opdrachtgever die een accommodatie door bemiddeling van DV huurt, is verplicht zich zodanig te gedragen dat geen hinder of overlast ontstaat. De eigenaar of verantwoordelijk van een accommodatie, door reiziger/opdrachtgever via bemiddeling door DV gehuurd, kan in geval de reiziger nalaat zich tijdens zijn verblijf aldaar op behoorlijke en algemeen beschaafde wijze te gedragen, is gerechtigd de reiziger te vragen de accommmodatie onmiddelijk te verlaten en compensatie voor elke mogelijke schade veroorzaakt door opdrachtgever op te eisen. De opdrachtgever verliest hierdoor elk recht op compensatie van de voldane reissom of vergoeding van kosten ontstaan na verwijdering van de accommodatie.

9.3     De opdrachtgever die, na melding vooraf aan DV met vermelding van aard en grootte, een huisdier mee neemt naar een of meerdere door DV bemiddelde accommodaties, dient vooraf toestemming van de eigenaar bij monde van DV te hebben. Daarnaast dient de opdrachtgever te zorgen dat de gedragingen van het huisdier de grenzen van welgevoegdheid niet overschrijden. Het huisdier(en) dient geen schade te veroorzaken of andere gasten te hinderen of de directe omgeving tot last te zijn. Indien last of schade door het huisdier wordt veroorzaakt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige kosten voor herstel of vervanging van goederen of structuur van de accommodatie en te vergoeden voor vertrek. Daarnaast dient de opdrachtgever zelf op gepaste wijze zorg te dragen voor de verwijdering van de behoefte zoals gedaan voor het eigen huisdier. De eigenaar/beheerder van de accommodatie is gerechtig een vergoeding te vragen als compensatie voor extra schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van het verblijf van huisdier van de reiziger. Hoogte van de vergoeding dient ten tijde van het aangaan van de reisovereenkomst te zijn besproken en geaccepteerd door de reiziger die deze, indien door huurder/beheerder aangegeven, ter plekke of vooraf dient te voldoen.

9.4     De opdrachtgever of een andere aanwezige volwassene dient ten alle tijde tijdens verblijf in een door DV bemiddelde accommdatie(s) toezicht te houden op kinderen in het reisgezelschap. In geval van aanwezigheid van een zwembad, dient gebruik van het zwembad niet anders dan onder toezicht plaats te vinden in geval het zwembad wordt gebruikt door kinderen of volwassen die geen zwemdiploma hebben. Ook in geval van een sterk geaccidenteerd terrein rond de gehuurde accommodatie, dient de opdrachtgever toezicht te houden op de gedragingen van kinderen en volwassenen die onzeker of slecht ter been zijn. DV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden door schade of letsel ontstaan door het gebruik van een zwembad of letsel ontstaan door  belopen van het terrein rond de accommodatie.

9.5     De opdrachtgever dient met niet meer personen te verblijven in een door DV bemiddelde accommodatie dan van te voren door opdrachtgever is opgegeven en voor de lengte van het tevoren opgegeven aantal dagen, zoals doorgegeven bij aangaan van de reiovereenkomst. Daarenboven mag het maximale aantal toegestane bewoners van een door DV bemiddelde accommodatie niet overschreden worden. Niet alleen volwassenenen maar ook kinderen worden als gast geteld en het vooraf aangemelde aantal verblijvende gasten mag dus niet met een of meerdere kinderen of baby(s) worden uitgebreid.  In geval de opdrachtgever bezoek anders dan de opgegeven reisgezelschap ontvangt in de accommodatie, is de opdrachtgever aannsprakelijk en financieel verantwoordelijk voor de gedragingen van het bezoek en eventuele schade veroorzaakt door dit bezoek. Het laten slapen van bezoek, uit te leggen als een extra, niet geregistreerde en niet aangemeldde gast, in de door DV bemiddelde accommodatie, is in geen enkel geval toegestaan.

9.6     Kamperen met een tent, vouwwagen, caravan of camper, op het terrein van een door ISM bemiddelde accommdatie is in geen enkel geval toegestaan. Zowel de eigenaar/beheerder als DV heeft het recht om de huurder te sommeren om deze onmiddellijk te verwijderen. Als de reiziger aan deze sommatie niet onmiddelijk gehoor geeft, heeft zowel de eigenaar/beheerder als DV het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en is de reiziger/huurder verplicht het huis onmiddellijk te ontruimen.

9.7     DV verplicht zich om de opdrachtgever/reiziger indien nodig, vooraf te informeren over de aard van de toegangsweg tot de door DV bemiddelde accommodatie, enkel en alleen in geval de aard van de weg het gebruik van een normaal type (huur)auto in de weg staat. Steile en ter plaatse als normaal geldende, onverharde of smalle wegen, vallen niet onder verantwoording van DV die zich in deze laat leiden door de ter plaatse als normaal geldende normen en de weging van de toegangsweg door de eigenaar/beheerder. Schade ontstaan door het rijden over onverharde toegangswegen alsmede schade door opspattende kiezels/stenen, langsschurende takken en struiken of andere schade aan chassis of andere delen van eigen of huurauto, vallen niet onder de verantwoording van DV en kan derhalve niet op DV verhaald worden.

Artikel 10 – Rente- en incassokosten
10.1       De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens DV heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,—.

Artikel 11 – Klachten
11.1     De beschrijving van reisprogramma’s en de beschrijving van accommodaties en voorzieningen worden ter goede trouw door DV opgesteld en op basis van door accommodaties en andere dienstverleners aangeboden informatie en fotomateriaal. DV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor veranderingen die door de eigenaar zijn doorgevoerd zonder DV hiervan op de hoogte te hebben gesteld. Ook kan noch de eigenaar noch DV verantwoordelijk gehouden worden voor klachten veroorzaakt door misbruik van de accommodatie door eerdere huurders. en daaruitvoortvloeiende schade die niet aan de eigenaar zijn gemeld. Gesteld dat de opdrachtgever klachten heeft over de accommodatie, dient hij direct bij aankomst de eigenaar/ vertegenwoordiger én DV hiervan op de hoogte te stellen en deze klacht binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen. Desgewenst dient de reiziger de eiegnaar/vertegenwoordiger toe te laten in de accommodatie om zich op de hoogte te kunnen stellen van de aard van de klacht.

11.2     Bij het niet navolgen van deze richtlijnen met betrekking tot de meldingsplicht worden klachten niet geaccepteerd. DV behoud zich het recht voor de eigenaar/ verantwoordelijke ter plaatse zich te laten vergewissen van de aard en redelijkheid van de klacht, zonodig door inspectie van de accommodatie terwijl de opdrachtgever aanwezig is. Indien de aard van de klacht dusdanig is dat een oplossing ter plaatse mogelijk is, dan wel binnen een redelijk tijdstermijn met in achtneming van zon- en feestdagen, verholpen kan worden, zodanig dat van de klacht geen sprake meer is, is de reiziger verplicht deze oplossing te accepteren. Enige door de reiziger zelf genomen maatregelen, acties of aankoop van middelen om de klacht te verhelpen, zijn voor rekening van de reiziger zelf. Het resultaat van deze door de reiziger zelf verrichte handelingen dan wel acties, zijn volledig de verantwoording van de reiziger zelf. In zoverre deze acties enig handelen of herstel van de eigenaar/beheerder vervangen dan wel vooruitlopen op acties te ondernemen door de eigenaar/beheerder waardoor deze de aard van de klacht niet naar behoren en naar de ter plaatse geldende normen kan uitvoeren, komt de aard en geldigheid van de klacht te vervallen. In geen geval kan DV verantwoordelijk worden gehouden voor handelen en gevolgen van de reizger zelf inzake de afhandeling van een klacht. Noch kan DV verantwoordelijk worden gehouden voor de afhandeling van de klacht wanneer deze niet anders dan volgens de ter plaatse geldende normen en in alle redelijkheid is afgehandeld.

11.3     Weging en geldigheid van een klacht
Wat de weging en geldigheid van de door de reiziger geuitte en schriftelijk gemelde klacht betreft, houdt DV zich het recht voor zich hierin bindend te laten leiden door de informatie die DV door de verhuurder/beheerder krijgt aangeleverd naar aanleiding van onderzoek gedaan ter plaatse naar de aard en geldigheid van de klacht, een en ander afgezet tegen de situatie ter plaatse. Slechts ingeval de aard van de klacht verblijf in de door de DV bemiddelde accommodatie onmogelijk maakt, en klachten niet volgens de ter plaatse geldende normen zijn te verhelpen, houdt DV zich het recht voor de reiziger/opdrachtgever in een andere accommodatie onder te brengen die van gelijke of betere kwaliteit is, een en ander binnen redelijke grenzen en naar gelang de bestaande mogelijkheden ter plaatse. Mocht de prijs van de alternatieve accommodatie lager zijn dan de geboekte, dan verplicht DV zich het verschil te restitueren. Is de waarde van de alternatieve accommodatie hoger dan die van het geboekte, dan is het verschil voor rekening van DV. In geval de opdrachtgever het gebodene alternatief afwijst en verkiest ondanks en in weerwil de eerder geformuleerde klacht, zijn verblijf in de accommodatie voort te zetten, dan vervalt het recht op vervangende huisvesting.

11.4     Alternatieve accommodatie
Indien er geen alternatieve accommodatie beschikbaar is waar de opdrachtgever kan verblijven, zal DV het gehele huurbedrag van de desbetreffende accommmodatie restitueren. In geen enkel geval zal ISM hotelkosten of door de opdrachtgever zelf geregelde accommodatie vergoeden. In geval de opdrachtgever de accomodatie heeft verlaten alvorens de eigenaar/vertegenwoordiger de gelegenheid heeft gehad zich te vergewissen van de aard en redelijkheid van de klacht, verliest de opdrachtgever zijn of haar recht op vervvangende accommodtie, compensatie of restitutie. Ook indien de opdrachtgever een klacht indient terwijl hij of zij niet langer in de accommodatie verblijft, verliest opdrachtgever enig recht.

11.5     Omstandigheden
DV noch de eigenaar accepteren klachten met betrekking tot weersomstandigheden, beten of de aanwezigheid van insecten en klein ongedierte zoals vleermuizen, veldmuizen ed., gebrek aan of tijdelijke uitval van (warm)water of elektriciteit, verstoppingen, geur- en geluidsoverlast, verminderd WIFI signaal, uitval van digitale signalen en of het niet of gebrekkig functioneren van satelietontvangsten. Ook voor weg- , bouw- of andere werkzaamheden in de directe omgeving van de accommodatie voor zover deze afhankelijk zijn en uitgevoerd worden door van overheidswege geleide organisaties kan DV noch de eigenaar/beheerder verantwoordelijk worden gehouden. Noch de eigenaar, noch DV garandeert dat in het huis geen dieren aanwezig zijn geweest, ook niet als voor het huis in de huurovereenkomst of website of elders is aangegeven dat huisdieren niet zijn toegestaan. Noch de eigenaar, noch DV garandeert dat de bij het huis behorende grond is begroeid met gras en/of struiken en/of ander groen.

12. DV als tussenpersoon en bemiddelaar
DV bemiddelt in verhuur van vakantiehuizen, kamers in hotels of B&B’s, en heeft deze niet in eigendom. De huiseigenaren/beheerders dragen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verhuurder. DV behartigt de belangen van de eigenaren in verband met de totstandkoming, behandeling en afwikkeling van de huurovereenkomst. De aard, staat, onderhoud van de accommodatie alsmede het contact met de huurder/reiziger zijn voor verantwoording van de eigenaar dan wel de door de eigenaar aangestelde beheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

backtotop